Skydds­pi­ra­ler

HAVEL-slangskydd av hög kvalitet skyddar hydraul- och pneumatiska slangar och elkablar från externt slitage och kemikalier. HAVELs skyddsspiraler kommer i flera olika storlekar och mönster. På begäran tillverkar vi också skyddsspiraler med tjocka väggar, samt spiraler med olika färger och logotyper – allt för att uppfylla kraven. Snabb tillgänglighet och leveranstid!

Effek­tivt skydd mot sli­ta­ge, frik­tion och kemikalier.
Omfat­tan­de sor­ti­ment som kan anpas­sas efter kun­der­nas behov.
Läs mer
HAVEL - Letkusuoja - hydrauliikka- ja pneumatiikkaletkujen suojat
HAVEL Suojasukka

Skydds­strum­pa

Hållbara HAVEL skyddsspiraler skyddar slangarna mot yttre slitage och kemikalier. De ökar också säkerheten och skyddar maskinoperatörerna vid oljeläckage. Sortimentet finns i olika storlekar. Vi tillhandahåller även hylsor för montering av skyddsspiraler.

Effek­tivt skydd mot sli­ta­ge, kemi­ka­lier och oljeläckage.
Oli­ka stor­le­kar samt hyl­sor för montering.
Läs mer

Hjälp­verk­tyg

HAVEL hjälpverktyg är perfekta för montering av slangskydd och hydraulslangar. Med spiralverktyget får du slangskydden på plats på ett ögonblick, och genom att använda markeringsringar slipper du gissa när du kopplar ihop hydraulanslutningar!

Under­lät­tar och pås­kyn­dar märk­bart mon­te­rin­gen av slangs­kydd och hydraulslangar.
Sor­ti­men­tet innehål­ler oli­ka spi­ral­mon­te­rings­verk­tyg och slangmarkeringsringar.
Läs mer
Spiralityökalu
Havel - Spiral - Letkusuoja basic
Havel - Spiral Letkusuoja

Basic

HAVELs grundmodell i gul och svart samt i olika färger.

Läs mer
Havel - Spiral - Letkusuojamulticolor
Havel - Spiral Letkusuoja

Mul­tico­lor

Särskiljande och synlig skyddsspiral i ditt företags färger.

Läs mer
Havel - Spiral - Letkusuoja brand
Havel - Spiral Letkusuoja

Logo

Särskiljande och synlig skyddsspiral i ditt företags färger.

Läs mer
Vi fick idén till vår nuva­ran­de huvud­pro­dukt, dvs. plasts­kyddss­pi­ra­len, utifrån våra egna behov. Pro­duk­tions­me­to­den för skyddss­pi­ra­len är resul­ta­tet av fle­ra års utveckling­sar­be­te. Våra kun­der är ledan­de inhems­ka och utländs­ka till­ver­ka­re av mas­ki­ner och utrust­ning. I vårt före­tags sor­ti­ment ingår också band- och ked­je­verk­tyg, stubbfrä­sar, gum­mi­pro­duk­ter och Ran­tu­ri båts­täll­nin­gar. Vi har näs­tan 30 års erfa­ren­het av att till­ver­ka Ranturi-produkter och är en av de ledan­de till­ver­kar­na av båts­täll­nin­gar i Fin­land. Till det Ilo­mant­si­ba­se­ra­de famil­jefö­re­ta­gets vär­den hör kon­ti­nuer­lig utveckling och tillför­lit­lig­het både när det kom­mer till kva­li­tet och ser­vice. Våra pro­duk­ters goda förhål­lan­de mel­lan pris och kva­li­tet möj­lig­görs av före­ta­gets egna, kost­nad­sef­fek­ti­va och moder­na verk­sam­hets­lo­ka­ler på 2 500 m² och före­ta­gets per­so­nal i Ilo­mant­si som enga­ge­rat sig i före­ta­gets mål. Våra pro­duk­ter expor­te­ras till över 20 län­der. Vi har imple­men­te­rat ISO 9001 och 14001 kvalitets- och mil­jö­led­nings­sys­tem. Has­si­nen Vel­jek­set Oy ser fram emot att höra från dig – kon­tak­ta oss!